Política de privadesa

L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades que realitza la Paeria-Ajuntament de Cervera de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al portal web corporatiu cervera.cat és:

Paeria de Cervera
Plaça Major, 1
25200 Cervera (Lleida)

CIF: P2508400E

2. Finalitat dels tractaments de dades

Les dades subministrades a la Paeria de Cervera per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que se sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament si s’ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament Per què es fan servir les dades
Prestació de serveis i tràmits municipalsEs tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s’hagi sol·licitat. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l’Ajuntament.
SubscripcionsEs remetrà informació dels serveis i activitats de l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.
ActivitatsTractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers… organitzats per l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.
Participació CiutadanaTractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.
Bústia de contacte, queixes o suggerimentsTractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.
VideovigilànciaTractarem les dades per a la protecció de les dependències municipals així com de les persones mitjançant els sistemes de videovigilància.

El temps de conservació de les dades ve determinat per l’anàlisi de riscos de cadascun dels tractaments en relació amb el Quadre de Classificació Documental aprovat per l’Ajuntament. En qualsevol cas el temps de conservació de les seves dades vindrà delimitat pel servei que sol·liciti, podent conservar-se com a part del procediment administratiu segons estableix la legislació, dins de l’àmbit de les obligacions i competències municipals.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de les competències de l’Ajuntament i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

4. Drets dels afectats

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què l’Ajuntament està tractant les dades:

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) a la Paeria de Cervera a través de l’adreça cervera.sedelectronica.es o per correu postal a l’atenció del delegat de Protecció de Dades a la Plaça Major, 1, 25200 Cervera (Lleida).

5. Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme la Paeria de Cervera, es pot posar en contacte amb el delegat de Protecció de Dades a través de l’adreça cervera.sedelectronica.es o per correu postal a l’atenció del delegat de Protecció de Dades a la Plaça Major, 1, 25200 Cervera (Lleida).

6. Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.