Avís legal

Aquest portal, titularitat de la Paeria-Ajuntament de Cervera, amb NIF P2508400E, amb domicili a Pl. Major, 1, Cervera i telèfon 973 530 025 () està constituït pels llocs web associats als dominis cervera.cat, festivaldepasqua.cat i subdominis.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l’Ajuntament de Cervera i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a l’Ajuntament.

Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel•lectual sobre aquests continguts.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

Responsabilitat dels continguts

Llei aplicable

Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, essent els jutjats de Lleida els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.